Zgodnie z poselskim propozycjami podstawowe czynności prawnicze, które będą mogli wykonywać magistrzy prawa, obejmą udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism procesowych i umów. Prawnicy z akademickim wykształceniem będą mogli występować przed organami administracji publicznej, np. urzędami, strażami czy inspekcjami. Dodatkowo będą mogli zastępować klientów przed sądami powszechnymi w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego.

Zdaniem Wojciecha Gajosa ze Stowarzyszenie Doradców Prawnych poprawki zgłoszone przez posłów to krok w dobrym kierunku.

– Będziemy chcieli, aby osoby po studiach prawniczych mogły reprezentować pokrzywdzonych przed organami ścigania oraz w sprawach karnych prowadzonych w trybie uproszczonym – tłumaczy Wojciech Gajos.

Wprowadzone wczoraj rozwiązania nakładają również na magistrów prawa obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo poselskie propozycje nakładają na magistrów prawa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.