Czy wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawsze uzyskania koncesji?
Nie. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w tym przepisie. W przypadku energii elektrycznej brak jest obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego kilka źródeł wytwórczych wyłączenie z obowiązku koncesjonowania dotyczy łącznej zainstalowanej u niego mocy. Ponadto przedsiębiorca, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, i zamierza zainstalować kolejne źródło, powinien wystąpić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wydanie decyzji zmieniającej zakres dotychczasowej koncesji. Omawiane wyłączenie z obowiązku uzyskania koncesji nie obejmuje wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii oraz w źródłach wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji. Jednak obowiązek uzyskania koncesji nie dotyczy wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, zarówno w przypadku gdy działalność taka obejmuje jedynie wytwarzanie energii elektrycznej, jak również gdy polega na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji. Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną, wymagającą wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Artykuł 32 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne nakłada obowiązek uzyskania koncesji na przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię w odnawialnych źródłach energii (z wyjątkiem wytwarzania energii z biogazu rolniczego), bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła lub ilość energii wytworzonej w takim źródle. Ma to znaczenie przy wydawaniu przez prezesa URE świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych. Prezes URE powinien bowiem odmówić wydania świadectwa podmiotowi nieposiadającemu koncesji.