Przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego obejmą znacznie więcej zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Zostaną do nich zaliczone nie tylko same wydarzenia kryzysowe, jak powodzie czy wichury, ale długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, skażenia ujęć wodnych, epidemie, a także ataki terrorystyczne oraz sytuacje kryzysowe na obszarach morskich Polski lub w rejonach przygranicznych państw sąsiednich. Rozszerzenie przepisów dotyczących ochrony ludności przewiduje projekt założeń do nowelizacji ustawy o zarządzeniu kryzysowym, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawione założenia zakładają, że zarządzenie kryzysowe nie będzie obejmowało jedynie działań w sytuacji, gdy już dojdzie do powodzi czy wichur zrywających dachy z domów.

Do zadań kryzysowych będzie należało nawet opracowywanie i wdrażanie wieloletnich programów ochrony ludności czy przygotowanie i szkolenia do współdziałania w sytuacji zagrożenia. Założenia przewidują wcześniejsze przygotowanie warunków do ewakuacji ludności i prowadzenie ewakuacji oraz zapewnienie osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy społecznej. Chodzi o to, by takie elementy były na tyle wcześnie przygotowane i zorganizowane.

Ważne!

Gminy i powiaty będą miały obowiązek przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ochrony ludności. Mają one sprawdzić rozwiązania prawne, plany ochrony ludności, zasady dysponowania siłami oraz obieg informacji w oparciu o konkretny scenariusz zdarzeń