Opieka nad dziećmi jest wspólna

Partnerom przysługuje prawo do opieki nad wspólnymi dziećmi, które aż do pełnoletności pozostają pod ich władzą rodzicielską. Mężczyzna niebędący mężem matki nie nabywa automatycznie praw rodzicielskich i musi uznać ojcostwo albo przyzna mu je sąd. Dziecko może wówczas nosić nazwisko swojego ojca biologicznego, czyli partnera matki.

Gdy partnerka jednocześnie pozostająca w związku małżeńskim urodzi dziecko, domniemuje się, że ojcem jest jej mąż. Może on wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Partner będący ojcem biologicznym nie ma prawa do wytoczenia takiego powództwa.

Ważne!

Mąż matki automatycznie nabywa prawa rodzicielskie do wspólnych dzieci. Sąd nie musi mu przyznawać władzy rodzicielskiej, ale może ją ograniczyć lub zawiesić, gdy ojciec nie sprawuje jej w sposób właściwy.

Alimenty na dziecko, ale nie na partnera

Rodzice biologiczni nawet gdy nie są małżeństwem, muszą łożyć na utrzymanie wspólnego dziecka. Obowiązek ten nie wygasa, gdy partnerzy się rozstają.

Gdy jeden rodzic nie chce dobrowolnie płacić alimentów, drugi może w imieniu małoletniego wystąpić o nie do sądu. Dziecko nie musi znajdować się w niedostatku, aby miało prawo do alimentów. Sąd zobowiąże ojca do płacenia tylko wówczas, gdy uznał on swoje ojcostwo albo sąd je ustalił.

Partnerzy (inaczej niż małżonkowie) nie mają obowiązku łożyć wzajemnie na swoje utrzymanie i dlatego po rozstaniu się na żadnym z nich nie ciąży w stosunku do drugiego obowiązek alimentacyjny.

Ważne!

Rodzice pozostający w związku małżeńskim mają obowiązek utrzymywać dzieci, a gdy rozstaną się, ciąży na nich obowiązek płacenia alimentów. Po orzeczeniu rozwodu albo separacji małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego pożycia, ma prawo do alimentów gdy znajdzie się w niedostatku. Gdy okazał się niewinny, może żądać alimentów od winnego, gdy pogorszy się jego sytuacja materialna.