Tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) oraz postępowanie przed radą zostały szczegółowo uregulowane w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą w piątek podpisał prezydent. Nowe przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 19 listopada 2009 r. (sygn. akt K 62/07).

Do tej pory szczegóły dotyczące postępowania przed KRS, w tym m.in. postępowanie związane z sędziowskimi nominacjami, regulowane były rozporządzeniem wydawanym przez prezydenta. TK uznał jednak, że to upoważnienie głowy państwa jest niezgodne z konstytucją. W przypadku gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczający danej materii, przekazanie jej do uregulowania w akcie wykonawczym prowadzi do niedopuszczalnego uzupełnienia ustawy aktem niższej rangi, czyli rozporządzeniem. Nowa ustawa jest istotna, gdyż w całości reguluje tryb postępowania przed radą. Dzięki temu wyeliminowany zostanie wpływ prezydenta na postępowanie związane z sędziowskimi nominacjami.

Ustawodawca zrezygnował z rozwiązania, które pozwalało prezesowi Sądu Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ministrowi sprawiedliwości na delegowanie swojego zastępcy na posiedzenie plenarne rady.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.