Sprzedaż podrobionych towarów renomowanych producentów nie może być traktowana jako przestępstwo paserstwa.
Alina R. została skazana za handel odzieżą z podrobionymi znakami towarowymi. Orzekający w sprawie sąd uznał, że jej zachowanie wyczerpywało zarówno znamiona umyślnego paserstwa, jak i występku z art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Znamiona paserstwa

Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego. W wydanej 1 kwietnia br. uchwale uznał on, że wydany wyrok opierał się na błędnym poglądzie prawnym. Przyjęto w nim bowiem, że rzeczy, które po uprzednim nabyciu skazana sprzedawała, zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego, co w istocie jest znamieniem przestępstwa paserstwa. W orzecznictwie SN już wcześniej podnoszono, że zwrot „rzecz uzyskana za pomocą czynu zabronionego” nie może być interpretowany szeroko i prowadzić do przyjęcia, że „uzyskanie rzeczy za pomocą czynu zabronionego” obejmuje także ich przestępne wytworzenie. Przykładem będzie tutaj także bezprawne oznaczenie rzeczy zastrzeżonym znakiem towarowym, mające dać pozór, że produkt jest oryginalnym wytworem renomowanej firmy. Jak podkreślił SN, jeżeli zatem takie zachowanie nie stanowi „uzyskania rzeczy za pomocą czynu zabronionego”, to nabycie rzeczy nielegalnie oznaczonej znakiem towarowym nie może być uznane za występek paserstwa.
Co więcej, Alina R. nie mogła również podlegać odpowiedzialności z art. 305 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej. A to dlatego, że przepis ten dopiero 31 sierpnia 2007 r. penalizuje również zachowania polegające (ogólnie) na obrocie podróbkami. Przed tą datą odpowiedzialności karnej podlegał jedynie producent lub importer, który wprowadzał je pierwotnie na rynek.

Do 2 lat więzienia

Dzisiaj osoba, która w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Taka sama odpowiedzialność grozi każdemu, kto dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, a więc przede wszystkim handluje takimi rzeczami na bazarach czy w internecie (LexPolonica nr 2501826) – sygn. akt III KK 61/2011.