O tym, jakie kary grożą za handel podróbkami - opowiada mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case.
Zarejestrowałem znak towarowy na swoje wyroby – zajmuję się produkcją jajek i mam stosunkowo znaną markę. Teraz dowiedziałem się, że konkurent z branży wprowadza do sprzedaży produkty w opakowaniu łudząco podobnym. Jak się przed tym bronić? Czy wystarczy poinformować policję?
Przedsiębiorca może pociągnąć osobę, która naruszyła jego prawo ochronne na znak towarowy, do odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i karnej.
Po pierwsze uprawniony przedsiębiorca może żądać od nieuczciwego konkurenta zaniechania naruszenia, a także wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
Ponadto w przypadku zawinionego naruszenia przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
Pokrycie szkody obejmuje kompensację straty, np. kosztów poniesionych na identyfikację naruszyciela i opinie ekspertów oraz utraconych zysków ustalanych z uwzględnieniem okoliczności z chwili naruszenia prawa, takich jak np. spadek wolumenu sprzedaży czy konieczność obniżenia cen.
Alternatywnie do naprawienia szkody na zasadach ogólnych przedsiębiorca może żądać od naruszyciela zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej.
Wielkość dochodzonego wynagrodzenia ma być kalkulowana na dzień dochodzenia odszkodowania.
Warto zwrócić uwagę, że wysokość wynagrodzenia ustalana na dzień jego dochodzenia może być np. znacznie wyższa niż opłata licencyjna, którą należałoby uiszczać za zgodne z prawem korzystanie ze znaku.
Nieuczciwy konkurent, naruszający prawo ochronne na znak towarowy powinien liczyć się także z sankcją karną.
Należy podkreślić, że ściganie przestępstw prawa własności przemysłowej odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, tj. uprawnionego przedsiębiorcy. Brak takiego wniosku uniemożliwia wszczęcie postępowania karnego.
Jednak z chwilą złożenia wniosku postępowanie takie toczy się z urzędu.
Każdy, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Z kolei uczynienie z handlu podróbkami stałego źródła dochodu lub nawet sporadyczny nimi obrót, ale w stosunku do towaru o znacznej wartości, zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do lat pięciu.
Wartość towarów jest znaczna, gdy przekracza 200 000 zł.

Podstawa prawna
Ustawa – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Porad Udzielała Mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case