Rada miejska nie ma kompetencji do wydzierżawienia nieruchomości, które nie stanowią własności miasta.
Wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały, której rada miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości nienależących do majątku miasta. Jako podstawę prawną podjęcia takiej uchwały gmina wskazała art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W uchwale rada miejska wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości wchodzącej w skład zasobów majątkowych gminy na rzecz towarzystwa budownictwa mieszkaniowego. Dzierżawa miała trwać 3 lata. Do uchwały załączono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykonanie uchwały powierzono prezydentowi miasta. Okazało się jednak, że z wypisów z rejestrów gruntów otrzymanych przez wojewodę wynikało, iż część nieruchomości wymienionych w załączniku do uchwały stanowiła własność Skarbu Państwa, a pozostała część należała do osób fizycznych.
Wojewoda zaznaczył, że zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy jest wymagana w sprawach majątkowych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Chodzi m.in. o przypadki, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zwierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wojewoda wskazał, że z przepisu jednoznacznie wynika, iż podejmując uchwałę, rada gminy jest kompetentna do wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, które stanowią majątek gminy. Natomiast wskazany w podstawie prawnej uchwały art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami również nie daje radzie upoważnienia do jej podjęcia.
Wojewoda stwierdził, że rada miejska nie ma kompetencji do wydania zgody na wydzierżawienie nieruchomości, które nie stanowią własności miasta. Nie może więc, powołując się na art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, godzić się na wydzierżawianie nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa albo osób fizycznych. Rada, wydając tę uchwałę, w istotny sposób naruszyła prawo.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK.I-0911/32/2011.