Wójt samodzielnie podejmuje decyzję o użyczeniu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. W tych sprawach nie musi uzyskiwać zgody rady gminy.
Wojewoda łódzki uchylił uchwałę rady gminy w sprawie użyczenia nieruchomości mienia komunalnego. Chodziło o wyrażenie zgody na użyczenie części budynku świetlicy wiejskiej na rzecz sołectwa. Umowa między wójtem a sołtysem miała być zawarta na czas nieokreślony.

Ustawowy katalog