Sąd przyjmie pozew i sprawie nada bieg tylko wówczas, gdy spełnia on warunki formalne przewidziane w przepisach procedury cywilnej i zostanie od niego uiszczona należna opłata. W przeciwnym razie przewodniczący wezwie stronę do poprawienia, uzupełnienia albo opłacenia go. Da mu tydzień na usunięcie braków. Gdy w ciągu tygodnia powód ich nie usunie, to sąd zwróci mu pozew. Natomiast poprawienie lub uzupełnienie pisma w terminie wywoła skutki od chwili wniesienia.

Zdaniem adwokata Michała Kosińskiego z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy strona może łatwo sama usunąć braki formalne, na które zwróci jej uwagę sąd. Nie musi w tym celu powierzać prowadzenia sprawy adwokatowi. Na przykład wystarczy, aby w ciągu tygodnia dosłała do sekretariatu wydziału wymagane dokumenty, których nie dołączyła do pozwu.

– Brakiem formalnym może być też niezachowanie właściwych wymagań przewidzianych dla wszystkich pism procesowych albo tylko dla szczególnego ich rodzaju – tłumaczy Michał Kosiński. Braki wystąpią też wówczas, gdy strona sporządziła pismo osobiście, ale nie podpisała go, mimo że nie wystąpiły przyczyny uzasadniające brak podpisu albo zastąpienie go podpisem mechanicznym, np. faksymile – dodaje Michał Kosiński. Brakiem formalnym jest również nieopłacenie pisma w całości lub w części. Po wniesieniu nieopłaconego pisma sąd nie podejmie czynności, lecz wzywa do opłacenia. Nie żąda opłaty tylko wówczas, gdy z treści wynika, że zostanie odrzucone, bo np. dotyczy skargi kasacyjnej, która w tej konkretnej sprawie nie przysługuje.

Od zwrotu pozwu z powodu braków należy odróżnić odrzucenie go przez sąd. Sąd może odmówić merytorycznego rozpoznania sprawy, gdy droga sądowa jest niedopuszczalna, między tymi samymi stronami o to samo roszczenie toczy się już sprawa albo zostało ono już prawomocnie osądzone bądź jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. Do odrzucenia dojdzie również wówczas, gdy powód nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy bądź gdy powodem jest jednostka organizacyjna, która nie może działać z powodu braków występujących w składzie jej organów.

Ważne!

Pismo procesowe powinno zostać opatrzone podpisem osoby, która je wnosi. Powinien on zawierać nazwisko konkretnej osoby, natomiast nie jest konieczne zamieszczanie w nim imienia

Podstawa prawna

Art. 126 – 130 i 199 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).