Listę uprawnionych do usuwania azbestu prowadzi starostwo
Gdy właściciel nieruchomości podczas remontu chce usunąć lub zabezpieczyć wyroby zawierające azbest, to musi zgłosić swój zamiar do właściwego organu administracji architektoniczno- -budowlanej. Natomiast usunięte wyroby powinien zastąpić wyrobami, które nie zawierają tego surowca. Prace może przeprowadzać włącznie wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia, znajdujący się na liście prowadzonej przez starostwo. Po zakończeniu robót właściciel ma obowiązek odebrać pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Pomieszczenia, w których świadczone są usługi w tym zakresie, powinny zostać odpowiednio oznakowane i zaopatrzone w instrukcję bezpiecznego postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy, umieszczoną w widocznym miejscu. Właściciel nieruchomości powinien ocenić stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. W tym celu uzupełnia specjalny formularz, który pozwala obliczyć punkty i zakwalifikować produkt do jednego z trzech stopni pilności usunięcia go z nieruchomości. Pierwszy zobowiązuje do niezwłocznego usunięcia lub naprawy wyrobu zawierającego azbest. Drugi nakłada obowiązek powtórzenia oceny po okresie jednego roku, zaś trzeci – pięciu lat. W ramach oceny właściciel powinien określić m.in. poziom eksploatacji i uszkodzeń wyrobu. Wymogi te zawierają przepisy, które ukazały się po wydanym w 1997 roku zakazie produkcji wyrobów azbestowych.