Od 26 stycznia tego roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby azbestowe.

Zakres zmian obejmuje przede wszystkim zasady postępowania z rurami azbestowo-cementowymi oraz z trwale zabezpieczonymi drogami utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest. Dokonano również aktualizacji wzoru informacji znajdującej się w załączniku do rozporządzenia w celu usprawnienia systemu zbierania danych o wyrobach zawierających azbest – podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Wyniki kontroli

Z przepisów nowego rozporządzenia wynika m.in., że przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Produkty zawierające azbest będzie się wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r.

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest będą oczyszczane przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi również do 31 grudnia 2032 r.

Rozporządzenie przewiduje, że dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, sporządza się coroczny plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia pyłów zawierających azbest.

W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji corocznego planu kontroli jakości powietrza, podejmuje się niezwłocznie działania w celu ograniczenia stężenia pyłów zawierających azbest do wartości poniżej wartości dopuszczalnej.

Pozostawione w ziemi

Rury azbestowo-cementowe mogą być pozostawione w ziemi, w przypadku gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych, w szczególności gdy rury azbestowo-cementowe są położone poniżej użytkowanych instalacji. Pozostawienie w ziemi, w przypadku spełnienia wymienionych warunków, rur azbestowo-cementowych wymaga oczyszczenia z wyrobów zawierających azbest miejsc usytuowania studzienek rewizyjnych i innych elementów infrastruktury, gdzie jest możliwy kontakt człowieka z wyrobami zawierającymi azbest.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia, odstąpienie od oczyszczania dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz rur azbestowo-cementowych jest uzasadnione względami ekonomicznymi i ekologicznymi. Nieuzasadnione jest ponoszenie ogromnych kosztów procesu usuwania odpadów azbestowych w sytuacji, gdy powoduje on powstawanie ryzyka zanieczyszczenia gleby i powietrza, które powiększa się w wyniku transportu odpadów azbestowych na znaczne odległości.

Oznakowanie instalacji

Warto podkreślić, że instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest i niezabezpieczone oraz rury azbestowo-cementowe powinny zostać oznakowane.

Oznakowanie instalacji lub urządzeń zawierających azbest umieszcza się bezpośrednio na nich, a jeśli nie ma takiej możliwości, to w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje.

Podobne zasady zostały ustalone dla oznakowania rur azbestowo-cementowych, które oznacza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Ważne!

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury

Podstawa prawna

Par. 3 – 10 rozporządzenia ministra gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).