Zmiany proponowane przez resort sprawiedliwości tylko pozornie skrócą drogę do uzyskania świadczeń przez osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych i dodatkowo niepotrzebnie obciążą sądy – twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa.

KRS negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który zakłada wprowadzenie do procedury karnej nowej instytucji – zabezpieczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest autorem zmian, dzięki nowelizacji pieniądze wypłacane z ubezpieczenia OC osoby, która jest sprawcą katastrofy lub wypadku komunikacyjnego, będą szybciej trafiać do poszkodowanych. Zgodnie z resortowymi propozycjami sąd będzie mógł, na wniosek prokuratora, pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej, wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie prawo będzie miał także na etapie postępowania przygotowawczego prokurator. Postanowienie zostanie wydane tylko wtedy, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że określona osoba popełniła przestępstwo.

Jednak zdaniem członków KRS to rozwiązanie nie poprawi sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku komunikacyjnego. Jak bowiem rada wskazuje w swojej uchwale, proponowane zmiany zakładają prowadzenie postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia warunków przyznawania świadczeń i jego wysokości.

Tymczasem zdaniem rady o wiele prostszym i skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby nałożenie na ubezpieczyciela obowiązku wypłacenia zryczałtowanej zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien mieć taki obowiązek po przedstawieniu przez poszkodowanego postanowienia prokuratora o wszczęciu dochodzenia bądź śledztwa, z którego wynikałoby, że osoba ubiegająca się o świadczenie ma status pokrzywdzonego w sprawie lub jest dla poszkodowanego osobą najbliższą.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego został już skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.