Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wynikających z różnic między ustawą, która reguluje kwestie świadczenia usług przez prawników zagranicznych w Polsce, a ustawami dotyczącymi działalności adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz doradców podatkowych – taki jest cel projektu zmiany ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj przyjął go rząd.

Projekt zakłada, że prawnik z Unii Europejskiej wpisany na listę adwokatów będzie mógł świadczyć swoje usługi w kancelarii indywidualnej, w zespole adwokackim, spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej. Natomiast prawnik, który jest wpisany na listę radców prawnych, będzie mógł wykonywać stałą praktykę w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii indywidualnej, spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej.

Nowela ma na celu ujednolicenie rozwiązań prawnych dotyczących świadczenia usług prawnych w Polsce. Zmiany usuną mogące się pojawić wątpliwości interpretacyjne. Problem polega bowiem na tym, że przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy o rzecznikach patentowych oraz ustawy o doradztwie podatkowym przewidują dodatkowo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez prawnika zagranicznego również w formie spółki komandytowo-akcyjnej.