STAN FAKTYCZNY

Rada Miasta w Jaworznie uchwałą nadała statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. W decyzji radnych zabrakło postanowień organów doradczych i sposobu ich powoływania.

UZASADNIENIE

W ocenie wojewody statut przyjęty przez organ stanowiący gminy nie zawiera wszystkich elementów obligatoryjnych, wymaganych przez art. 13 ust. 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Wskazana norma prawna do elementów przedmiotowo istotnych, jakie powinien zawierać statut instytucji kultury, zalicza:

● nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,

● zakres działalności,

● organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,

● sposób pozyskiwania środków finansowych,

● zasady dokonywania zmian statutowych,

● postanowienie dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Jak podkreślił organ nadzoru, wskazany przepis ustawowy stanowi normę (bezwzględnie obowiązującą) formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym stanowionym przez gminy. Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały. Tymczasem rada w przedmiotowej uchwale nie określiła organów doradczych ani sposobu ich powoływania, a zatem nie wypełniła dyspozycji wynikającej z przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Oznacza to, że nadany przez radę statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie został pozbawiony elementów obligatoryjnych, wpływających na legalność całej uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 4 marca 2011 r. NP/II/0911/100/11