Przedsiębiorstwo komunalne nie może ograniczać konkurencyjności na zarządzanym przez nie cmentarzu i zakazywać innym przedsiębiorcom kopania grobów.
Miejski zakład komunalny od lat wykonuje wszystkie czynności związane z kopaniem grobów na cmentarzach komunalnych.
– Czy jako prywatny przedsiębiorca pogrzebowy nie mogę wykonywać takich zleceń – pyta pan Piotr z województwa wielkopolskiego.
Gmina nie może stosować takich praktyk ograniczających konkurencję na lokalnym rynku usług pogrzebowych. Świadczy o tym kolejny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, który oddalił odwołanie jednego z przedsiębiorstw komunalnych od decyzji prezes UOKiK z 2 listopada 2009 r. (RWR 28/2009). W decyzji uznano za ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na nadużywaniu przez wspomniane przedsiębiorstwo pozycji dominującej na cmentarzach komunalnych położonych w gminie. Zakazano bowiem m.in. innym przedsiębiorcom pogrzebowym samodzielnego kopania i zasypywania (formowania) grobów ziemnych. Stanowiło to naruszenie art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oddalił odwołanie przedsiębiorstwa komunalnego. W motywach ustnego uzasadnienia stwierdził, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, ustalenia faktyczne dokonane w decyzji są prawidłowe i nadużywanie pozycji dominującej nie budzi wątpliwości. Sąd podkreślił, że zakwestionowane działanie powoda było tym bardziej naganne i zasługujące na dezaprobatę, że dotyczyło (oprócz przedsiębiorców działających na rynku usług pogrzebowych) osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej organizujących pogrzeby osób bliskich.
Podstawa
Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z 13 kwietnia 2011 r., XVII AmC 223/09.