Jakie wyniki przynosiły kontrole straży gminnych przeprowadzane w województwie śląskim? Jaką odpowiedzialność ponoszą strażnicy miejscy za ujawnione nieprawidłowości? Jakie będą skutki zmiany przepisów wykonawczych w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych?
podinsp. Andrzej Jaworski
kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim