Przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej podejmuje się wyremontować mieszkanie, ma prawo domagać się od właściciela mieszkania zaliczki na zakup materiałów potrzebnych do wykonywania prac. Właściciel mieszkania może jednak umówić się z ekipą remontową, że sam zakupi potrzebne materiały lub zakupią je wykonawcy ze swoich środków, natomiast wydatki wliczą do ogólnej kwoty należnej za przeprowadzenie remontu.

– Gdy właściciel mieszkania wpłacił zaliczkę, za którą przedsiębiorca miał zakupić potrzebne materiały, to wówczas w sporządzonej na piśmie umowie o przeprowadzenie remontu należy wskazać nie tylko zakres zaplanowanych prac, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, lecz również wysokość wpłaconej zaliczki – tłumaczy radca prawny Helena Markowska z kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Z pobranych pieniędzy wykonawca powinien się rozliczyć fakturami, a nie wykorzystaną kwotę zwrócić właścicielowi albo zaliczyć na poczet należności za świadczoną usługę.

Gdy wykonawca odstąpi od umowy, nie rozpocznie prac albo nie zakupi materiałów, to musi oddać pobraną zaliczkę.

– Właściciel mieszkania nie może jednak domagać się od niego, aby zwrócił z tego tytułu podwójną kwotę, tak jak ma to miejsce przy rozliczeniu zadatku, gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony, która przyjęła zadatek. Zaliczka nie jest zadatkiem i nie zabezpiecza wykonania umowy – dodaje Helena Markowska.

W razie wadliwego wykonania prac zamawiającemu przysługują w stosunku do wykonawcy roszczenia z tytułu rękojmi. Z żądaniem usunięcia wad musi wystąpić na piśmie, dokładnie określić, co i w jaki sposób należy poprawić, przerobić albo wykonać od nowa oraz podać wszystkie pozostałe żądania. Powinien więc napisać, jakie prace powinny być prowadzone.

Wykonawca może odmówić usunięcia wad tylko wówczas, gdy z okoliczności wynika, że nie wykona pracy w odpowiednim terminie lub gdy wady nie dadzą się usunąć bądź naprawa wymagałaby zbyt wysokich kosztów. W przypadku gdy wady są istotne, właściciel ma prawo od umowy odstąpić albo domagać się obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Takie same uprawnienia przysługują mu wówczas, gdy wykonawca nie usunął wad we wskazanym przez niego terminie, pod warunkiem że był on możliwy do dotrzymania.

O uprawnieniach właściciela mieszkania w związku z możliwością odstąpienia od umowy decyduje charakter wady. Za istotną uważa się wadę, która uniemożliwia korzystanie z rzeczy zgodne z celem zawartej umowy albo odbiera jej cechy właściwe danemu przedmiotowi, nawet estetyczne, a nie tylko funkcjonalne.

Ważne!

Jeżeli remont został wykonany w sposób niewłaściwy, zamawiający ma prawo domagać się usunięcia wad. Powinien wyznaczyć wykonawcy termin na usunięcie wad i zagrozić, że po bezskutecznym jego upływie nie przyjmie naprawy

Podstawa prawna

Art. 394, 637 i 638 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).