Władysław M. zawarł umowę z ekipą remontową. Mimo pobrania zaliczki firma nawet nie rozpoczęła prac w terminie. Czy Władysław M. może pomalować mieszkanie na koszt niesolidnej firmy?
Gdy remont mieszkania nie został przeprowadzony w terminie, właściciel ma prawo domagać się od firmy, aby naprawiła spowodowane tym szkody. Przysługuje mu także roszczenie o wykonanie zastępcze. W tym celu powinien zwrócić się do sądu, aby ten upoważnił go do pomalowania lokalu na koszt ekipy remontowej. Sądem właściwym w tej sprawie będzie sąd, w obrębie którego pozwana firma ma siedzibę.
Powód musi udowodnić, że sam wywiązał się ze wszystkich zobowiązań w stosunku do wykonawcy, wpłacił zaliczkę w kwocie niezbędnej na zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania prac, a w umowie o remont w sposób szczegółowy zostały wskazane zakres czynności do wykonania, a także termin ich rozpoczęcia i zakończenia. Powinien wskazać, że upłynął termin przewidziany na rozpoczęcie prac i dlatego można domniemywać, że wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w umowie.
Nawet po uzyskaniu od sądu upoważnienia do wykonania prac na koszt dłużnika właściciel mieszkania nie traci prawa do występowania z roszczeniem o naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem w terminie remontu mieszkania.
– Taką możliwość ma np. wówczas, gdy chciał odnowić mieszkanie i przygotować je na urządzenie przyjęcia komunijnego dla dziecka, a z powodu nieukończenia prac był zmuszony wynająć salę w restauracji, co spowodowało dodatkowe koszty. Wykonawca nie może bronić się przed zapłatą odszkodowania, twierdząc, że termin przyjęcia należało przesunąć, ponieważ zawsze odbywają się one w maju – tłumaczy adwokat Ludwik Woźniak z kancelarii Woźniak Wspólnicy i Partnerzy.
Podstawa prawna
Art. 480 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).