Wypłata odszkodowania nie kończy postępowania
Ubezpieczyciel jako osoba trzecia z chwilą zapłaty odszkodowania nabywa z mocy prawa od ubezpieczonego spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty. Zachodzi tu wypadek wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa zaspokojonego wierzyciela. Oznacza to, że roszczenie ubezpieczającego do sprawcy szkody przechodzi na ubezpieczyciela przez sam fakt zapłaty odszkodowania. Z tym momentem traci je ubezpieczający, a ubezpieczyciel nabywa wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty w rozumieniu art. 518 k.c. W konsekwencji z chwilą zapłaty odszkodowania towarzystwo ubezpieczające poszkodowanego kolizją wstępuje w prawa zaspokojonego, a więc przysługuje mu roszczenie do ubezpieczyciela posiadacza pojazdu, którym wyrządzono szkodę o jej naprawienie. Roszczeń swoich może przy tym dochodzić wyłącznie na zasadach ogólnych. Oznacza to, że to na poszkodowanym towarzystwie spoczywa obowiązek udowodnienia winy sprawcy szkody oraz ciężar wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej. Trzeba dodać, iż w wyniku wstąpienia przez ubezpieczyciela w prawa ubezpieczonego przechodzą na niego roszczenia tego ostatniego wobec sprawcy szkody, przy czym sytuacja osoby odpowiedzialnej za szkodę wobec ubezpieczającego nie może ulec zmianie wskutek przejścia jego roszczenia na ubezpieczyciela. Roszczenie to przysługuje ubezpieczycielowi w takim samym zakresie, jak ubezpieczonemu.