W kwietniu rząd przyjął w sumie osiem projektów ustaw, w tym tylko sześć, które były w planie prac Rady Ministrów na to półrocze. Z 95 projektów zaplanowanych w pracach na pierwsze sześć miesięcy 2011 roku rząd przyjął 24 projekty ustaw. Tym samym plan legislacyjny na to półrocze został wykonany, jak do tej pory, tylko w 25 procentach.

W jednej trzeciej rząd wykonał swoje priorytetowe prace. Spośród 36 projektów o takim szczególnym znaczeniu, nad którymi prace miały przebiegać najszybciej, Rada Ministrów przyjęła 12. W kwietniu rząd zaakceptował dwa takie priorytetowe projekty zmian prawa.

Skromne priorytety

Ze zmian priorytetowych rząd przyjął w kwietniu projekt nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw, który przedłożył minister finansów. Proponowane zmiany dotyczą m.in. odejścia od nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w drodze decyzji administracyjnej.

Drugą taką zmianą o charakterze szczególnym był projekt o przeciwdziałaniu narkomanii. Propozycja Ministerstwa Zdrowia określa, że w aptece jednorazowo będzie można kupić lek zawierający do 720 mg pseudoefedryny w postaci soli. Oznacza to ograniczenie dostępności do produktów leczniczych, wydawanych bez recepty, zawierających ten składnik. Tym samym ograniczona zostanie sprzedaż takich leków jak sudafed czy akatar, które w swoim składzie mają pseudoefedrynę. Celem ministerstwa jest ograniczenie hurtowego nabywania takich produktów leczniczych, które w dużych ilościach mogą być użyte jako środek odurzający.

Co przyjął rząd

Oprócz zmian priorytetowych rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt zakłada, że rejestr EMAS będzie prowadzony przez generalnego dyrektora ochrony środowiska, a nie regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest funkcjonującym w Unii Europejskiej narzędziem zarządzania przeznaczonym dla różnych organizacji, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na rząd trafił też projekt ustawy o usługach płatniczych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z propozycjami na rynek usług finansowych wejdą nowi dostawcy usług – instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.

Rada Ministrów przyjęła też projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Określa on, że na stacji benzynowej w widocznym i dostępnym dla kierowców miejscu musi widnieć informacja o tym, ile biokomponentów jest w tankowanym paliwie. Za brak takich informacji właścicielom stacji paliw będą groziły grzywny.

Wśród planowanych projektów na to półrocze rząd przyjął też nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ogranicza on członkom zarządu i pracownikom wysokiego szczebla kierowniczego Polskich Linii Kolejowych możliwość pracy dla PKP czy innych przewoźników.

Spoza planu rząd przyjął projekt noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który reguluje kwestię poruszania się po drogach pojazdów ponadnormatywnych, czyli takich, które są cięższe niż dopuszczone na drogach limity wagi pojazdów. Drugą pozaplanową zmianą jest projekt ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.