Wykonanie w budynku ulepszeń, które spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię na podgrzewanie wody i ogrzewanie budynku, a także zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych lub zmiana źródeł energii na źródła odnawialne umożliwiają inwestorowi ubieganie się o premię termomodernizacyjną lub premię remontową. Uzyskane w ten sposób pieniądze może przeznaczyć na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną, z audytu energetycznego musi wynikać, że wykonane prace spowodowały zmniejszenie w budynku rocznego zapotrzebowania na energię lub rocznych strat energii i rocznych kosztów pozyskania ciepła, źródło energii zmieniło się na odnawialne bądź zastosowano wysokosprawną kogenerację. Na przykład zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię musi być o co najmniej 10 proc. mniejsze przy modernizacji wyłącznie systemu grzewczego, 15 proc. w domach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, lub 25 proc. w pozostałych budynkach.

– Premii termomodernizacyjnej inwestor nie może przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie prac, na które zaciągnął już inny kredyt i wcześniej przyznano już mu do niego również premię termomodernizacyjną lub remontową albo uzyskał na pokrycie wydatków środki z budżetu Unii Europejskiej – wyjaśnia adwokat Ewa Załęga z kancelarii Załęga i Partnerzy.

Natomiast o premię remontową mogą się ubiegać tylko właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, gdy ich użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. To, że zostało ono rozpoczęte, inwestor musi potwierdzić każdym dokumentem, a gdy nie może zdobyć takiej dokumentacji, to powinien na piśmie złożyć oświadczenie, które potwierdzi użytkowanie tego budynku. Premia remontowa wypłacana jest w wysokości 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu i nie może przewyższać 15 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Natomiast właściciel budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, któremu prawo własności przysługiwało 25 kwietnia 2005 r., bądź spadkobierca osoby będącej w tym dniu właścicielem może ubiegać się o premię kompensacyjną, ale dopiero gdy zostanie inwestorem.

Ważne!

W odniesieniu do budynku mieszkalnego lub jego części przysługuje ona tylko jeden raz. Wniosek o jej przyznanie składa się razem z wnioskiem o premię remontową do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego

Podstawa prawna

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz. 1459).