Za przyjęciem ustawy było 278 posłów, przeciw - 13, a 137 wstrzymało się od głosu.

Ławnicy to polska wersja "ławy przysięgłych"; zasiadają w składach orzekających w procesach o najcięższe zbrodnie, uczestniczą w rozstrzyganiu spraw o rozwód, o opiekę nad dzieckiem, czy w sprawach z dziedziny prawa pracy.

Z końcem maja w całej Polsce rusza nabór na kolejną kadencję ławników sądowych.

Według noweli do kategorii osób, które nie mogą pełnić funkcji ławnika, czyli np. policjantów, duchownych, żołnierzy i adwokatów i radnych gmin, dodano radnych powiatów i województw. Ma to zapewnić przestrzeganie konstytucyjnej zasady podziału władz.

Do dotychczasowego warunku zamieszkiwania lub zatrudnienia w miejscu kandydowania na ławnika co najmniej od roku dodano możliwość kandydowania w przypadku prowadzenia w miejscu kandydowania działalności gospodarczej. Ponadto do dokumentów, które jest zobowiązany składać każdy kandydat na ławnika, dodano m.in. warunek złożenia przez kandydata oświadczenia, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza ta nie została mu ograniczona lub zawieszona.

Do tej pory kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszać mogły jedynie związki zawodowe i organizacje pracodawców. Nowela daje tę możliwość innym organizacjom społecznym i obywatelom. Jednocześnie wskazano jednak, że "do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych".

Nowela doprecyzowuje również tryb odwołania ławnika. Może być odwołany przez radę gminy, gdy nie wykonuje swych obowiązków lub np. zachowuje się w sposób godzący w powagę sądu. Dotąd ławnik skreślony z listy mógł jedynie odwołać się do sądu administracyjnego. Teraz rada gminy będzie musiała go wysłuchać i ws. odwołania zasięgnąć opinii kolegium sądu i rady ławniczej.

W noweli wymieniono również czynności ławnika, za które przysługuje mu pieniężna rekompensata (zwana wcześniej dietą ławniczą). Są nimi: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzanie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej. Według danych resortu jeden dzień udziału w posiedzeniu sądu to rekompensata 60 zł dla ławnika. 40 proc. ławników to osoby aktywne zawodowo, blisko połowa jest w wieku od 36 do 55 lat.