Czy ustawa o działalności ubezpieczeniowej przewiduje, że Komisja Nadzoru Finansowego może ustanowić zarząd komisaryczny w celu naprawy kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń?
Tak. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego wygasają mandaty członków zarządu zakładu ubezpieczeń oraz ustanowione prokury i pełnomocnictwa. Ponadto ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki innych organów zakładu ubezpieczeń. Zarząd komisaryczny ma prawo podejmowania decyzji we wszelkich sprawach zastrzeżonych w przepisach prawa i statucie do właściwości zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń.
Podstawowym prawem, ale i obowiązkiem zarządu komisarycznego będzie prowadzenie spraw zakładu ubezpieczeń w celu naprawy jego sytuacji finansowej i reprezentowanie go wobec osób trzecich. Ponadto zarząd komisaryczny będzie zobowiązany do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością zakładu ubezpieczeń we wszystkich dziedzinach jego działalności, przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zakładu ubezpieczeń w roku finansowym, zatwierdzania tych sprawozdań, wyrażania zgody na istotne czynności prawne dokonywane przez zakład ubezpieczeń (np. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, emisji obligacji, nabyciu własnych akcji, zmianie statutu).
Zarząd komisaryczny skupia w sobie kompetencje wszystkich organów zakładu ubezpieczeń. Z tego powodu wykonywanie niektórych praw i obowiązków nie będzie faktycznie możliwe. Chodzi np. o przypadek, w którym zarząd komisaryczny, wykonując kompetencje zarządu spółki, musiałby podlegać ocenie i nadzorowi zarządu komisarycznego działającego jako rada nadzorcza (np. przy ocenie rocznych sprawozdań finansowych).
Należy również podkreślić, że w razie ustanowienia zarządu komisarycznego nie podlegają zawieszeniu prawa i obowiązki akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń (majątkowe, korporacyjne i osobiste, np. uprzywilejowanie akcji, prawo poboru, prawo do dywidendy). Muszą być one w pełni respektowane.