W sytuacji gdy niezwoływanie sesji skutkuje przedłużającym się i nierokującym nadziei na szybką poprawę brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.
PROBLEM: Kto jest upoważniony do zwołania posiedzenia rady gminy w sytuacji, kiedy przewodniczący i wiceprzewodniczący uchylają się przed wypełnieniem tego obowiązku. Czy przewidziane są sankcje wobec przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, który nie wypełnia obowiązku zwołania posiedzenia rady gminy, a tym samym działają na szkodę mieszkańców gminy? Co powinny zrobić gminy, w których obecnie nie odbywają się sesje rady gminy w związku niezwoływaniem posiedzeń przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady gminy?
MSWIA INFORMUJE: Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad należy wyłącznie do przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Ponadto w przypadkach wyjątkowych, ściśle określonych w art. 20 ust. 2, 2a i 2b powołanej ustawy, kompetencje do zwoływania sesji rady mają: