W sytuacji gdy niezwoływanie sesji skutkuje przedłużającym się i nierokującym nadziei na szybką poprawę brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.
PROBLEM: Kto jest upoważniony do zwołania posiedzenia rady gminy w sytuacji, kiedy przewodniczący i wiceprzewodniczący uchylają się przed wypełnieniem tego obowiązku. Czy przewidziane są sankcje wobec przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, który nie wypełnia obowiązku zwołania posiedzenia rady gminy, a tym samym działają na szkodę mieszkańców gminy? Co powinny zrobić gminy, w których obecnie nie odbywają się sesje rady gminy w związku niezwoływaniem posiedzeń przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady gminy?
MSWIA INFORMUJE: Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad należy wyłącznie do przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Ponadto w przypadkach wyjątkowych, ściśle określonych w art. 20 ust. 2, 2a i 2b powołanej ustawy, kompetencje do zwoływania sesji rady mają:
● przewodniczący rady poprzedniej kadencji, w przypadku pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy,
● komisarz wyborczy, jeżeli przewodniczący rady poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszej sesji nowo wybranej rady w określonym ustawowo terminie,
● osoba, którą prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku wyborów przedterminowych.
Przypadki, w których miało miejsce niezwoływanie sesji rady gminy, poddawane były wnikliwej analizie przez wojewodów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prezesa Rady Ministrów. W sytuacji gdy niezwoływanie sesji skutkuje przedłużającym się i nierokującym nadziei na szybką poprawę brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny przewidziany w art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
Zasadność ustanowienia zarządu komisarycznego podlega ocenie sądu administracyjnego – stosownie do art. 98 ustawy o samorządzie gminnym na rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie, z powodu niezgodności z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego (na podstawie odpowiedzi na interpelację 8128).