Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci budżetu powinni do 28 marca 2011 r. opracować i przedłożyć ministrowi finansów plany zadań realizowanych ze środków budżetowych.
Od 15 marca 2011 r. obowiązuje rozporządzenia dotyczące sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.
– Jakie obowiązki nałożono na instytucje będące dysponentami określonych części budżetu – pyta pan Piotr z Warszawy.
Nowe rozporządzenie przewiduje m.in., że ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci budżetu muszą do 28 marca 2011 r. opracować i przedłożyć ministrowi finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych. Powinni w tym celu skorzystać z formularzy oznaczonych odpowiednimi symbolami.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem wspomnianego wyżej terminu, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi zajmującego się sprawami oświaty i wychowania. RZ-7 dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
Niektóre formularze dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach np. Narodowej Strategii Spójności czy mechanizmów finansowych przedstawiają m.in. ministrowi rozwoju regionalnego.
W stosunku do ubiegłorocznego rozporządzenia określającego szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok zaproponowano ujednolicone wzory formularzy planistycznych. Obejmują one poszczególne formy organizacyjno prawne jednostek sektora finansów publicznych – agencję wykonawczą, państwowy fundusz celowy, instytucję gospodarki budżetowej oraz określone państwowe osoby prawne, o których mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych. Chodzi o formularze: PF-OSPR – Elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, PF-AW – Plan finansowy Agencji Wykonawczej, PF-IGB – Plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej i PFC – Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego.
Jedynie w zakresie niezbędnym, z uwagi na specyfikę uregulowań prawnych i wagę poszczególnych podmiotów, utrzymano odrębne plany finansowe poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, np. PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych, PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego.
Dodatkowo wprowadzono w rozporządzeniu wzory formularzy: ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz w zakresie budżetu zadaniowego – BZ-RC -Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata.
Podstawa prawna
Par. 1 – 7 rozporządzenia ministra finansów z 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. nr 56, poz. 290).