Od początku marca obowiązują nowe przepisy w zakresie transportu drogowego. Nowe regulacje określają zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób.

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego będzie właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, który będzie odpowiedzialny za organizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojej właściwości. Celem wprowadzenia tych zmian, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, były różnorodne uwarunkowania lokalne lub regionalne mające wpływ na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Nowością jest również wprowadzenie operatora publicznego transportu zbiorowego, czyli samorządowego zakładu budżetowego oraz przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania niezbędnych i koniecznych z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obligatoryjnym dokumentem będzie również plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Akt ten będzie stanowił podstawy organizowania przewozów wykonywanych przez operatora, w których będą uwzględnione w szczególności potrzeby lokalnej społeczności.

Plan rozwoju

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (dalej plan transportowy) w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej opracowuje:

1) gmina:

● licząca co najmniej 50 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,

● której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;

● związek międzygminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;

2) powiat:

● liczący co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 120 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;

● związek powiatów obejmujący obszar liczący co najmniej 120 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;

3) województwo:

● w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich,

● któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze.

Za przygotowanie planu transportowego odpowiedzialny jest także minister właściwy do spraw transportu. Nowe przepisy do zakresu jego kompetencji dodają obowiązek planowania w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Wskazane wyżej obligatoryjne zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania transportu mogą być również opracowane przez właściwego organizatora na obszarze liczącym mniejszą liczbę mieszkańców. Równocześnie każdy plan transportowy uchwalony przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego stanowi akt prawa miejscowego.

Informacja o opracowanym projekcie planu transportowego musi być ogłoszona w miejscowej prasie, w biuletynie informacji publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu planu transportowego oraz formę, miejsce i termin składania opinii dotyczących tego projektu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu organizator będzie musiał rozpatrzyć opinie, złożone do projektu planu transportowego. Gdy uzna złożone zastrzeżenia za zasadne, będzie zobowiązany do dokonania stosownych zmian w projekcie planu transportowego.