TEZA: Organ stanowiący radę powiatu powinien działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach.
STAN FAKTYCZNY
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat. W par. 22 regulaminu rada ustaliła, że dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W kolejnym zapisie regulaminu rada wskazała, że jednym z kryteriów przyznania dodatku motywacyjnego jest wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art. 6a Karty nauczyciela lub wynik oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Z kolei w par. 31 ust. 1 pkt 3 regulaminu radni regulując kwestię nagród dla nauczycieli, ustalili, że z wnioskiem o przyznanie nagrody starosty może wystąpić rada pedagogiczna.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) rada ma kompetencję do określenia w drodze regulaminu wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków ich przyznawania. Tymczasem w ocenie wojewody par. 22 regulaminu nie stanowi ani o wysokości, ani o warunkach przyznawania i wypłacania dodatku za wysługę lat, i w związku z tym stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.
Za niezgodne z obowiązującymi przepisami organ nadzoru uznał również zapisy dotyczące kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego. Określa je par. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem należą do nich: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem oraz realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
W ocenie wojewody wymienione kryteria stanowią katalog zamknięty, zaś organ prowadzący może w ramach upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela jedynie je uszczegółowić. Rozszerzenie katalogu warunków przyznawania dodatku motywacyjnego nie znajduje umocowania w przepisach prawa, stanowi zatem przekroczenie delegacji ustawowej. Równocześnie wśród kompetencji przysługujących radzie pedagogicznej określonych w art. 41 i 42 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) brak jest uprawnienia do występowania o nagrody przyznawane przez inne organy.
Rozstrzygnięcie wojewody podlaskiego z 3 marca 2011 r. NK-II.4131.2.19.2011.BG.