TEZA: Tylko akty prawa miejscowego jako rozstrzygnięcia o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane równocześnie do nieokreślonego kręgu adresatów, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
STAN FAKTYCZNY
Uchwała nr LXXV/849/10 Rada Miasta Oświęcim postanowiła o ogłoszeniu na terenie miasta roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. W par. 3 rada miasta zawarła postanowienie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
W ocenie wojewody małopolskiego zawarty w par. 3 uchwały przepis, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, jest niedopuszczalna. Zdaniem organu nadzoru taki przepis przedmiotowej uchwały narusza obowiązujący porządek prawny poprzez nadanie tej uchwale charakteru aktu prawa miejscowego i wprowadzenie wymogu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewódzki dziennik urzędowy jest oficjalnym publikatorem urzędowym funkcjonującym na mocy przepisów ustawy z 20 lipca z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95). Powołany został dla promulgacji m.in. aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz do ogłaszania niektórych innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
Zdaniem organu nadzoru par. 3 przedmiotowej uchwały pozostaje w sprzeczności w szczególności z art. 13 pkt 2 wskazanej ustawy. Przywołany przepis zawiera katalog aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wśród których wymienione są m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy. Jednakże kwestionowana uchwała nie stanowi żadnego z wymienionych w przywołanym przepisie aktów prawa miejscowego, bowiem w ocenie organu nadzoru nie zawiera ona w swej treści regulacji o charakterze normatywnym i nie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym, skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Nie zawiera ona również żadnej regulacji normatywnej, a w tym w szczególności tzw. novum normatywnego. Zatem należy ja traktować jedynie jako akt kierownictwa wewnętrznego. Pomimo że żaden przepis prawa nie statuuje definicji legalnej aktu prawa miejscowego, doktryna oraz orzecznictwo wskazują na wyszczególnione wyżej cechy, które powinna posiadać uchwała będąca takim aktem. Kwestionowana uchwała zdaniem wojewody nie jest także aktem normatywnym, co do którego inne przepisy prawa stanowią o obowiązku jego publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W związku z powyższym brak jest możliwości wprowadzania obowiązku jej ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Rozstrzygnięcie nadzorcze 2 grudnia 2010 r. wojewody małopolskiego nr WN.II.0911-123-10