Jednostki samorządu terytorialnego będą miały nawet 60 miesięcy na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK przeznaczonego na przygotowanie projektów inwestycji komunalnych.
30 marca 2011 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Chodzi o kredyty przeznaczone na przygotowanie przez gminy i inne jednostki dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskie- go Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Potencjalni kredytobiorcy

Nowe przepisy będą miały istotny wpływ na jednostki samorządu terytorialnego, które będą ubiegać się o tego rodzaju wsparcie. Na nowo określono zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji. Rozszerzono krąg potencjalnych kredytobiorców o powiaty i ich związki oraz rozszerzono możliwość pozyskiwania kredytów ze środków funduszu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stworzenia projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Zmienią się również formalne warunki udzielania kredytu. W szczególności sprecyzowano katalog dokumentów obowiązkowo dołączanych do wniosku oraz tryb dokonywania oceny formalnej wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Skorygowano katalog dokumentów, które trzeba będzie dołączać do wniosku inwestora o udzielenie kredytu. Do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu będzie konieczna nie tylko uchwała organu jednostki samorządowej w tym przedmiocie, ale również inne równoważne dokumenty. Do zaciągnięcia takich kredytów będzie mogła przykładowo upoważniać przedstawicieli gminy uchwała budżetowa.

Oświadczenie inwestora

Zastąpiono także konieczność przedkładania zaświadczenia z ZUS o wypełnieniu obowiązków składkowych oświadczeniem inwestora o braku zaległości o charakterze publicznoprawnym. Zmiana ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury uzyskania kredytu, podobnie jak rezygnacja z konieczności dołączenia opinii właściwej dla inwestora regionalnej izby obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu.
Samorządy nie będą również musiały składać oświadczeń inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji.
Zamiast tego złożą oświadczenia inwestora o zamiarze ubiegania się o uzyskanie współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z funduszy i środków, ze wskazaniem przewidywanego terminu złożenia wniosku oraz rodzaju programu, w ramach którego inwestor planuje uzyskać współfinansowanie. Rozporządzenie zmienia także warunki spłaty, w tym możliwości udzielenia karencji. W związku z tym, że na skutek ostatnich zmian została podwyższona maksymalna kwota kredytu z 500 tys. zł do 1 mln zł, wydłużone zostały terminy na spłatę kredytu – z 36 do 60 miesięcy, a karencji w spłacie kredytu z 18 do 24 miesięcy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. nr 57, poz. 296).