Kolejne osoby uzyskają rekompensatę za utracone nieruchomości. Resort Skarbu Państwa przekazał do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do odszkodowania z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym w kwietniu bieżącego roku zostaną wypłacone 684 rekompensaty na rzecz uprawnionych osób.

Z poszczególnych urzędów wojewódzkich przesłano do BGK listę pozycji rejestrowych stanowiących komplet danych niezbędnych do wypłaty rekompensaty na rzecz osób, które zostały pozbawione prawa własności nieruchomości. Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości zostawionego mienia. Chodzi tu o mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944 – 1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Odszkodowania za utracone mienie zabużańskie są wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego. Trafiają do niego pieniądze ze sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił już z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia akcji, tj. od roku 2006 do końca marca 2011 r., ogółem 36 725 rekompensat na kwotę około 1,6 mld zł.