Minister sprawiedliwości, prezes Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego będą musieli osobiście brać udział w posiedzeniach plenarnych KRS – to jedna ze zmian, jakie wprowadza nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą wczoraj przyjął Sejm. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 19 listopada 2009 r. (sygn. akt K 62/07). Do tej pory szczegóły dotyczące postępowania przed KRS regulowane były rozporządzeniem prezydenta. TK uznał jednak, że to upoważnienie głowy państwa jest niezgodne z konstytucją. Gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczający danej materii, przekazanie jej do uregulowania w akcie wykonawczym prowadzi do niedopuszczalnego uzupełnienia ustawy aktem niższej rangi. Nowa ustawa jest istotna, gdyż w całości reguluje tryb postępowania przed radą. Wyeliminowany zostanie więc ewentualny wpływ prezydenta na postępowanie związane z sędziowskimi nominacjami. Zrezygnowano także z rozwiązania pozwalającego prezesowi SN, prezesowi NSA oraz ministrowi sprawiedliwości na delegowanie zastępcy na posiedzenie plenarne rady.