Za ustawą głosowało 285 posłów, przeciw było 135, jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa została przygotowana przez Senat m.in. w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2009 r. Trybunał odnosił się wtedy do kwestii określania w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed KRS. Uznał m.in., że niekonstytucyjne jest regulowanie kwestii szczegółowych związanych z postępowaniem przed KRS w akcie niższej rangi, np. rozporządzeniu.

Według Senatu, który przygotował projekt ustawy, uzupełnienie dotychczasowych przepisów o KRS z 2001 r. o niezbędne uregulowania doprowadziłoby do dwukrotnego zwiększenia objętości ustawy oraz modyfikacji przepisów już w dotychczasowej ustawie zamieszczonych. "Dlatego należało wystąpić z projektem nowej ustawy o KRS" - wskazano w uzasadnieniu.

Nowe przepisy zawierają m.in. ustawowe uregulowane zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących poszczególnym członkom KRS z tytułu pracy w Radzie. Ponadto rezygnuje się z dotychczasowego rozwiązania umożliwiającego ministrowi sprawiedliwości, prezesowi SN i prezesowi NSA delegowanie swojego zastępcy na posiedzenia Rady, gdy nie mogą brać udziału w jej pracach osobiście. Obecnie przedstawiciele tych osób mogą na posiedzeniach wyrażać stanowisko w każdej sprawie, jednak bez prawa głosu.

Sejm przyjął także poprawki zgłoszone do ustawy przez PO i dotyczące powoływania na stanowisko sędziego oraz odwołań od uchwał KRS w tej sprawie. Poprawki te mają uprościć procedurę.

Projekt o KRS jest był jednym z kilku, którymi zajmowała się sejmowa podkomisja kierowana przez posła PO Jerzego Kozdronia. Obecnie podkomisja ta zajmuje się projektami zmian Ustawy o ustroju sądów powszechnych.