W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

– Projekt nakłada na organy administracji nowe terminy udzielania informacji punktom kontaktowym na temat zezwoleń, koncesji i zasad prowadzenia działalności w Polsce, wpisów do rejestru działalności regulowanej – tłumaczy dyrektor Jerzy Molak z Ministerstwa Gospodarki.

Najczęściej będzie to 14 dni, a w tych przypadkach, gdy sprawa jest złożona – 21 dni roboczych bez sobót i niedziel. Są to terminy krótsze niż w kodeksie postępowania administracyjnego, który przewiduje najczęściej 30-dniowe. Do tej pory przepisy o punktach kontaktowych posługiwały się określeniem „niezwłocznie”, ale w praktyce organy nie kwapiły się z odpowiedzią, więc czas oczekiwania przedłużał się nawet do 30 dni.

Wniosek o wpis do CEGID

Przekazywanie danych i informacji do CEGID oraz udostępnianie ich z CEGID będzie się odbywało za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub w inny sposób środkami komunikacji elektronicznej, co umożliwi przedsiębiorcom składanie wniosków w inny sposób niż za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast minister gospodarki nie będzie już wydawał rozporządzeń zawierających wzór wniosku o wpis do CEGID. Proponowane zmiany w zasadach uruchomienia od 1 lipca 2011r CEGID pozytywnie oceniają przedsiębiorcy.

– Ułatwią one skorzystanie z systemu również dzięki temu, że umożliwią dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy składaniu wniosku o wpis do CEGID – mówi Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert prawnogospodarczy z Krajowej Izby Gospodarczej.

– Rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie możliwe po złożeniu właściwie wypełnionego wniosku o wpis do CEGID – dodaje Jerzy Molak.

Zawieszenie spółki

– Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzamy rejestr pełnomocnictw. Teraz gdy przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa, to musi za każdym razem od niego uiszczać jakąś kwotę. Gdy będzie funkcjonował rejestr, to zapłaci raz, umieści je w rejestrze, a potem będzie się na nie tylko powoływał, nie płacąc dodatkowo – tłumaczy Jerzy Molak.

Zaproponowano zawieszenie wykonywania działalności na określoną liczbę dni, miesięcy bądź miesięcy i dni. Gdy okres zawieszenia będzie obejmował pełny miesiąc luty, to za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni lutego w danym roku kalendarzowym. Umożliwi się też przedsiębiorcy, który prowadzi działalność jako wspólnik więcej niż jednej spółki cywilnej, aby mógł zawiesić ją w jednej lub w kilku spółkach.

– Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie już zmuszany do zamknięcia na pewien czas wszystkich swoich firm – ocenia Agnieszka Durlik-Khouri.

Ważne!

Okres zawieszenia działalności firmy oblicza się w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach