W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy nowelizującej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Posłowie z sejmowej komisji Przyjazne Państwo uzupełnili ten projekt o kilka istotnych, nowych rozwiązań. Zaproponowali między innymi, aby do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wpisywać informację o tym, że przedsiebiorca utraci prawo do wykonywania działalności gospodarczej lub określonego zawodu.

Minister wykreśli

Minister gospodarki wykreślałby z urzędu z tej ewidencji tylko przedsiębiorców, w stosunku do których został orzeczony całkowity zakaz wykonywania działalności gospodarczej, a nie tylko zakaz wykonywania określonego rodzaju działalności. Natomiast w razie wpisów zawierających dane niezgodne z rzeczywistym stanem minister wezwie przedsiębiorcę, aby w ciągu siedmiu dni od doręczenia wezwania dokonał zmiany w ewidencji zgodnie z istniejącym stanem rzeczy. Gdy tego nie dokona, może zostać przez niego wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej.

Są to najważniejsze wśród kilkudziesięciu zmian, jakie do rządowego projektu ustawy nowelizującej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzili posłowie z sejmowej komisji Przyjazne Państwo.

Gmina nie odmówi

– Informacje o przedsiębiorcy wpisane do ewidencji są jawne i dlatego muszą tam być zamieszczane wyłącznie aktualne dane, zgodne ze stanem rzeczywistym – tłumaczy adwokat Mateusz Kubicki z kancelarii Olczyk & Kubicki. Takie są wymogi bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, bo tylko zapoznanie się z rzetelnymi wpisami umożliwi firmom właściwy wybór kontrahentów, z którymi będą zawierali umowy gospodarcze.

Zdaniem Mateusza Kubickiego korzystne dla przedsiębiorców jest też wprowadzenie przez posłów tzw. dualizmu postępowania ewidencyjnego w okresie przejściowym do 31 grudnia 2011 r.

Otóż do końca tego roku organy gminy będą wpisywały do aktualnie prowadzonej ewidencji przedsiębiorców, którzy złożą wniosek w formie papierowej. Następnie powinny przetworzyć te dane elektronicznie i przekazać je do CEIDG. Nie będą więc mogły odmawiać przyjęcia wniosku przedsiębiorcy, podając jako powód odmowy trudności techniczne lub brak podpisu elektronicznego dla pracowników konkretnego urzędu gminy.

W Sejmie nadal trwają prace nad uelastycznianiem przepisów regulujących sposób prowadzenia działalności gospodarczej, zanim ustawa zostanie skierowana do trzeciego czytania. Na przykład zaproponowano, aby przy dokonywaniu wpisu w gminach umożliwić wykorzystanie do tzw. podpisu osobistego istniejącego już tzw. profilu EPUAP. W ten sposób podpis elektroniczny, tzw. osobisty, w przypadku nie- możności opatrzenia go bezpiecznym certyfikatem byłby możliwy do identyfikacji na zasadach przewidzianych w ustawie o dowodach osobistych.