W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło termin egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Odbędą się one w sobotę, 24 września 2011 r. 

Egzamin na aplikacje samorządowe organizowany będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości po raz szósty. 

Z zakresu aktów prawnych wymienionych poniżej przygotowane zostaną pytania testowe na egzaminy wstępne.

Tytuły aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
14. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
15. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
18. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
20. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
21. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
24. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
25. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
30. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
32. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
35. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
37. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
38. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
39. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
40. ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
42. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
43. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
44. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
45. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
46. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
47. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
48. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
49. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
50. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
51. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.