Po zapłaceniu długu dłużnik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych z Biura Informacji Gospodarczej. Z takim żądaniem może wystąpić również osoba, o której zostały zamieszczone informacje nieprawdziwe.
Wierzyciel, który przekazał informację o dłużniku do BIG, ma obowiązek wystąpić o zaktualizowanie ich i przekazać aktualne dane. Musi to zrobić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o nieistnieniu zobowiązania dłużnika (ponieważ zostało częściowo lub całkowicie wykonane lub wygasło) bądź powziął wiarygodną informację o tym, że jest ona nieprawdziwa. Gdy nie dopełni tych obowiązków, może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.
Natomiast na wniosek dłużnika powinien uzupełnić, uaktualnić, sprostować lub usunąć informacje, które są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, albo zostały udostępnione, bądź są przechowywane z naruszeniem ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Oprócz tego na wniosek dłużnika wierzyciel powinien również poinformować podmiot, który otrzymał na jego temat informacje z biura o tym, że zostały one uzupełnione, uaktualnione, sprostowane, a nawet wręcz usunięte.