Po zapłaceniu długu dłużnik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych z Biura Informacji Gospodarczej. Z takim żądaniem może wystąpić również osoba, o której zostały zamieszczone informacje nieprawdziwe.
Wierzyciel, który przekazał informację o dłużniku do BIG, ma obowiązek wystąpić o zaktualizowanie ich i przekazać aktualne dane. Musi to zrobić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o nieistnieniu zobowiązania dłużnika (ponieważ zostało częściowo lub całkowicie wykonane lub wygasło) bądź powziął wiarygodną informację o tym, że jest ona nieprawdziwa. Gdy nie dopełni tych obowiązków, może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.
Natomiast na wniosek dłużnika powinien uzupełnić, uaktualnić, sprostować lub usunąć informacje, które są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, albo zostały udostępnione, bądź są przechowywane z naruszeniem ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Oprócz tego na wniosek dłużnika wierzyciel powinien również poinformować podmiot, który otrzymał na jego temat informacje z biura o tym, że zostały one uzupełnione, uaktualnione, sprostowane, a nawet wręcz usunięte.
Na wniosek wierzyciela BIG musi usunąć informacje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Usuwa je też na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania bądź o jego wygaśnięciu, gdy dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem.
Biuro usuwa też informacje na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania albo o jego wygaśnięciu. Nieistniejące już zobowiązanie usuwa wówczas, gdy dane dotyczą dłużnika konsumenta. Oprócz tego BIG powinien też usunąć informacje w ciągu trzech lat od ostatniej aktualizacji, a najpóźniej po upływie 10 lat od przekazania ich przez wierzyciela.
Zdarza się, że wierzytelność zostanie zbyta. Wtedy poprzedni wierzyciel, który ją zbył, zostaje zwolniony z obowiązku przekazania w ciągu 14 dni informacji o zbyciu jej do BIG. Natomiast biuro w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zbyciu wierzytelności powinno usunąć informację gospodarczą na jej temat. Jednakże nabywca wierzytelności może przed upływem tych 14 dni zaktualizować dane wierzyciela w tej informacji gospodarczej, którą zgłosił jego poprzednik. Z dokonania aktualizacji na nabywcę wierzytelności przechodzą obowiązki dotyczące występowania do biura z żądaniem np. usunięcia informacji wykonania lub wygaśnięcia zobowiązania lub stwierdzenia faktu, że zobowiązanie nie istnieje.
Za co może zostać ukarany wierzyciel
Wierzyciel może zostać ukarany grzywną do 30 tys. zł, gdy:
● przekazał do BIG nieprawdziwą informację gospodarczą
● w ciągu 14 dni nie zażądał aktualizacji informacji od BIG, któremu przekazał informacje o zobowiązaniu, wówczas gdy całkowicie zostało wykonane lub wygasło, stwierdzony został fakt, że nie istniało,
● w ciągu 90 dni od otrzymania nie usunął informacji gospodarczej bądź ujawnił ją osobom trzecim niezgodnie z przepisami.
Podstawa prawna
Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.nr 81, poz. 530 z późn. zm.).