Wierzyciel może przekazać do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) dane zadłużonego konsumenta, który zalega co najmniej od 60 dni z zapłatą nawet 200 zł, pod warunkiem że upłynął przynajmniej miesiąc od wezwania do zapłaty.
Reklama
BIG przyjmuje od wierzycieli informacje o zadłużonych konsumentach i innych dłużnikach w celu ich dalszego ujawnienia. Ma prawo wymieniać dane dotyczące wiarygodności płatniczej osoby, o której zostały przekazane informacje z innymi instytucjami, które dysponują takimi danymi i mają siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zobowiązania konsumenta

Ujawnienie danych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumenta następuje tylko wówczas, gdy podmiot, który występuje z wnioskiem o ich udostępnienie, dysponuje upoważnieniem tej osoby.
Wierzyciel może przekazać do BIG wyłącznie informacje o dłużnikach, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Istotna jest przy tym kwota zadłużenia oraz okres zalegania z płatnościami.
Gdy zalegający ze zrealizowaniem zobowiązania dłużnik jest konsumentem, to wówczas wystarczy, że jego zaległości wynoszą co najmniej 200 zł i są wymagalne od co najmniej 60 dni. Aby jednak wierzyciel mógł udostępnić jego dane, wystarczy, że miesiąc wcześniej przed przekazaniem ich wysłał listem poleconym albo doręczył dłużnikowi wezwanie do zapłaty i ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Chodzi tutaj o adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a gdy nie wskazał go, to na adres miejsca jego zamieszkania.

Zadłużony przedsiębiorca

Aby do BIG został wpisany zadłużony przedsiębiorca, to jego zobowiązanie wobec wierzyciela powinno wynosi co najmniej 500 zł i być wymagalne od co najmniej 60 dni. Musi też upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo od doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty i ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura.
Wierzyciel przekazuje informacje o dłużniku oraz o zobowiązaniu pieniężnym. Podaje tytuł prawny zobowiązania, kwotę i walutę, kwotę zaległości, datę powstania zaległości, informację o postępowaniach dotyczących zobowiązania, o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia zobowiązania, datę wezwania do zapłaty, które zawierało również ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do BIG, a także informację o zbyciu wierzytelności.
Natomiast informacja o osobie zadłużonego konsumenta zawiera jego imię, nazwisko, adres, PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość oraz serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Natomiast o zadłużonej osobie fizycznej prowadzącej działalność dodatkowo jeszcze przekazuje się informacje o nazwie firmy, numerach: NIP i REGON oraz właściwej ewidencji z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub właściwego rejestrowego wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby zagranicznej, a także imion i nazwisk pełnomocników. Oprócz tego wskazuje się również główny przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej.

Pomoc windykatorów

Duże przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami najczęściej nie przyjmują zleceń od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bo obsługują wyłącznie firmy. Dlatego osoba fizyczna może sama egzekwować należne jej wierzytelności albo korzystać z pomocy małej kancelarii prawnej lub tych mniejszych firm windykacyjnych, które specjalizują się w obsłudze tego typu spraw.
Windykatorzy i prawnicy podejmują negocjacje o zwrot należności jeszcze na etapie przedsądowym. Mogą również w imieniu wierzyciela skierować sprawę do sądu, a potem, po uzyskaniu tytułu wykonawczego pomagać w prowadzeniu egzekucji komorniczej.
PRZYKŁAD
Jakie informacje o zadłużonej spółce można przekazać do BIG
Wierzyciel może przekazać do biura również informacje gospodarcze dotyczące wspólników dłużnika będącego spółką osobową, akcjonariusza lub wspólnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa prawna
Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.).