Wierzyciel może przenieść swoje prawa umowne na inną osobę. Na nabywcę przechodzą wówczas wierzytelność oraz wszelkie związane z nią roszczenia, w tym o zaległe odsetki

1 Czy można przenieść swoją wierzytelność na inną osobę

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść przysługującą mu wierzytelność na inną osobę. Taka czynność nie jest jednak możliwa, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem, zastrzeżeniem umownym albo właściwością danego zobowiązania. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, zamiany lub innej, która zobowiązuje do przeniesienia wierzytelności, do osiągnięcia tego celu nie są potrzebne dodatkowe czynności prawne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których strony inaczej postanowiły albo istnieją przepisy szczególne. Należy zachować szczególne zasady, jeżeli przelew następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy do tego zobowiązującej bądź też z zapisu, bezpodstawnego wzbogacenia lub innego zdarzenia. W takiej sytuacji jego ważność zależy od istnienia zobowiązania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są skutki przeniesienia wierzytelności
Reklama
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak wygląda sytuacja dłużnika po zmianie wierzyciela
- Czy zbywca wierzytelności odpowiada za wypłacalność dłużnika
- Czy dług może spłacić osoba niebędąca stroną umowy