TEZA: Termin uiszczenia należności za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie rachunków zakład wodociągowy nie może od razu odciąć wody.
STAN FAKTYCZNY
W imieniu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością jednej ze spółek wodociągowo-kanalizacyjnych nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego. Przeprowadzone następnie postępowanie UOKiK wykazało między innymi, że w stosowanych przez spółkę wzorcach umów o dostarczanie wody i odbiór ścieków znajdowały się niezgodne z prawem postanowienia. Zastrzeżenia urzędu dotyczyły między innymi postanowienia, które zobowiązywało klientów spółki do zapłaty za usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.