Zniesienie obowiązku ogłaszania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom 500 zł za zamieszczenie pierwszego wpisu i po 250 zł za kolejne.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, nie będą już musieli dodatkowo ogłaszać ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ponosić opłat za zamieszczenie ogłoszeń i obwieszczeń, ponieważ zniesienie tego obowiązku przewidują założenia do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych wobec przedsiębiorców oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Wystarczy KRS

Autorzy projektu twierdzą, że skoro dostęp do danych zawartych w KRS staje się coraz bardziej powszechny, nawet w formie elektronicznej, to dlatego należy wyeliminować to obciążenie przedsiębiorców. W dodatku w Sejmie trwają obecnie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które zapewnią nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe i pozwolą bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty. Dlatego wyciągi, odpisy i zaświadczenia wydawane przez KRS w formie papierowej i elektronicznej będą miały jednakową rangę.
Z tych samych powodów założenia do projektu przewidują również zniesienie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek ten istnieje, mimo że spółdzielnia nie ponosi opłaty sądowej od wniosku o wpis do KRS, a także od ogłaszania tego wniosku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Przedsiębiorcy, z którymi Ministerstwo Gospodarki konsultowało założenia do ustawy deregulacyjnej bis, pozytywnie oceniają redukcję 50 obowiązków informacyjnych, które może uzyskać administracja publiczna w oparciu o posiadane bazy danych. Domagają się jednak zniesienia kolejnych barier administracyjnych.

Barier jest więcej

– Brakuje zmian, które zostały wyeliminowane z ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych i gospodarczych, którymi w przyszłym tygodniu zajmie się Senat – mówi Agnieszka Durlik Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej. Za najważniejsze uważa propozycję nowelizacji ustawy o notariacie i stworzenie depozytu dokumentów elektronicznych u notariusza, uchylenie obowiązku posiadania licencji przez pośredników przy przewozie rzeczy oraz zniesienie obowiązku uzyskania licencji na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zdaniem Agnieszki Durlik Khouri potrzebne są też zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ nadal ustawa zawiera art.12, który w gestii rad gmin pozostawia uprawnienia do ograniczania liczby koncesji na sprzedaż alkoholu.
Natomiast Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego proponuje usunąć obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wnioskodawcy, który obciąża przedsiębiorców składających wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jego zmianę drogą pocztową listem poleconym. Nie ma potrzeby, aby przedsiębiorca, nawet przy mało znaczących zmianach we wpisie do EDG, każdorazowo musiał osobiście składać wniosek w urzędzie, a pośrednictwo poczty w tym zakresie było obarczone koniecznością notarialnego poświadczenia podpisu wnioskodawcy.