Nie trzeba będzie dostarczać zaświadczeń potwierdzających fakty i stan prawny, jeżeli są one znane organowi z urzędu. Tak samo będzie w sytuacji, gdy informacje te są możliwe do ustalenia na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji.
Skrócenie procedur administracyjnych oraz zastępowanie zaświadczeń wydawanych przez urzędników oświadczeniami składanymi przez obywateli i przedsiębiorców pod odpowiedzialnością karną wprowadzają od 1 lipca 2011 r. przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).
– Tylko wówczas, gdy urząd będzie miał podejrzenia, że oświadczenie stwierdza nieprawdę, może sam starać się uzyskać informację na potwierdzenie stanu faktycznego. Na przykład w sprawie niezalegania z płatnościami w urzędzie skarbowym czy ZUS może uzyskać informacje z tych organów – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

W przypadku niepewności

Gdy osoba przychodząca do urzędu załatwić swoją sprawę nie będzie miała pewności co do stanu faktycznego albo prawnego, to wówczas zamiast oświadczenia ma prawo złożyć zaświadczenie. Nowe przepisy nie pozbawią organów administracji prawa wydawania takich dokumentów.
Jednak nawet złożenia oświadczenia urzędnicy nie będą mogli domagać się wówczas, gdy ma ono potwierdzić fakty lub stan prawny znany organowi z urzędu albo możliwy przez niego do ustalenia na podstawie posiadanych ewidencji, rejestrów lub innych danych, rejestrów publicznych, do których mają dostęp w drodze elektronicznej bądź mogą je uzyskać na podstawie wymiany informacji z innym podmiotem publicznym. Zamiast składać oświadczenie, zainteresowany obywatel albo przedsiębiorca będzie wówczas przedstawiał do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny lub inny dokument.

Wystarczą kopie

Obywatele będą też posługiwali się w kontakcie z urzędem kopiami dokumentów zamiast oryginałami lub urzędowo poświadczonymi opisami świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego, urodzenia albo zgonu. Natomiast w sytuacjach, gdy przepisy wymagają złożenia zaświadczenia o niekaralności do Ministerstwa Sprawiedliwości, od 1 lipca 2011 r. obywatel i przedsiębiorca nie będą musieli już tego robić, ponieważ minister sam zasięgnie o nich informacji w Krajowym Rejestrze Karnym funkcjonującym w ramach resortu. Z kolei w innych przypadkach zaświadczenie o niekaralności wy- starczy zastąpić złożeniem oświadczenia.