Aby utworzyć przedstawicielstwo reklamujące i promujące zagraniczny bank lub instytucję kredytową, nie trzeba już będzie ponosić wysokich kosztów związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru przedstawicielstw.
Jeszcze w tym roku od zbędnych obciążeń administracyjnych oraz ponoszenia niepotrzebnych kosztów zostaną uwolnione zagraniczne banki i instytucje kredytowe, które tworzą w Polsce przedstawicielstwa. Nie będą już musiały dokonywać wpisu tworzonych przedstawicielstw do rejestru przedstawicielstw zagranicznych. Wystarczy, że na otwarcie przedstawicielstw w Polsce uzyskają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydawane po uzgodnieniu z ministrem finansów. Takie rozwiązania zaproponowało Ministerstwo Gospodarki w założeniach do projektu o redukcji obowiązków informacyjnych wobec przedsiębiorców oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Przedstawicielstwa prowadzą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w zakresie ustalonym w zezwoleniu i dlatego dokonywanie formalności związanych z wpisem do rejestru przedstawicielstw zagranicznych jest zbędnym obciążeniem administracyjnym, które naraża tych przedsiębiorców na dodatkowe koszty. Natomiast zdaniem autorów założeń takie obciążenie nie wpływa w żaden sposób na jakość nadzoru nad działalnością tych przedstawicielstw.