Czy inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych?
Na wykonawcy robót budowlanych spoczywa co do zasady obowiązek uzyskania zgody inwestora na powierzenie części prac podwykonawcy i zawarcie z nim umowy. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą tym samym wyłączyć bądź ograniczyć postanowień przewidzianych w przepisie art. 6471 kodeksu cywilnego. W szczególności za niedopuszczalne należy uznać zastrzeżenie przewidziane w umowie o roboty budowlane, iż inwestor z góry wyraża zgodę na zawarcie wszelkich umów z podwykonawcami, niezależnie od ich treści.
Powyższe zasady mają na celu ograniczenie zakresu odpowiedzialności inwestora. Zgodnie z art. 6471 par. 5 kodeksu cywilnego inwestor wraz z wykonawcą odpowiadają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, przy czym warunkiem ponoszenia takiej odpowiedzialności przez inwestora jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Konieczność uzyskania zgody inwestora stanowi dla niego gwarancję, iż będzie miał pełną wiedzę o zakresie swojej odpowiedzialności w związku z realizowaną inwestycją.
Odpowiadając zatem na postawione pytanie, stwierdzić należy, iż inwestor będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania części prac stanowiących przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, jeżeli wyraził zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Zgoda inwestora może zostać wyrażona w każdy sposób, również dorozumiany. Zgoda inwestora będzie domniemana, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z dokumentacją dotyczącą powierzonych robót inwestor nie zgłosi w tym zakresie pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Wobec ochronnego charakteru wskazanych przepisów konieczne jest podkreślenie, iż zawarcie umowy przez podwykonawcę bez uzyskania zgody inwestora będzie skutkowało brakiem odpowiedzialności po stronie inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.