Konsument będzie miał prawo skorzystać z gwarancji, nawet jeżeli sprzedawca nie wyda mu dokumentu gwarancyjnego lub nie zamieści w nim takich danych, jak np. czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.
Zwiększenie ochrony praw konsumentów wynikający z udzielonej gwarancji – to podstawowy cel nowelizacji ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która dziś wchodzi w życie.

Bez dokumentu

Sprzedawca, który udziela gwarancji, ma obowiązek wydać kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny. Obowiązujące od dziś nowe przepisy stanowią, że nawet jeżeli uchybi temu obowiązkowi, to konsument i tak będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji. Praw gwarancyjnych nie pozbawi go także to, że sprzedawca nie sprawdził zgodności znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stanu plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
Nowe przepisy stanowią ponadto, że konsument nie będzie obarczony negatywnymi skutkami związanymi z nieudzieleniem przez sprzedawcę informacji, które są niezbędne do pełnego i prawidłowego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Zgodnie bowiem z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca powinien podać kupującemu takie informacje, jak m.in. nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.
Ponadto w dokumencie gwarancyjnym powinno zostać zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Bez opłaty

Warto pamiętać, że udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty. Powinno ono mieć formę oświadczenia gwaranta zamieszczonego w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Zgodnie z przepisami określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Ponadto przepisy wskazują, że za gwarancję nie można uznać oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie zastrzeżono innego terminu, to wynosi on jeden rok liczony od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.
PRZYKŁAD
Jakie prawa przysługują osobie, która otrzymała dokument gwarancyjny
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej i istnieją wątpliwości co do zakresu obowiązków gwaranta, to uznaje się, że gwarant musi usunąć wadę fizyczną rzeczy lub dostarczyć rzecz wolną od wad. Musi to zrobić, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Podstawa prawna
Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 34, poz. 169).