Naruszenie przez sprzedawcę wymogów związanych ze sprzedażą nie wpływa na ważność udzielonej gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.
Naruszenie przez sprzedawcę zasad dotyczących udzielenia gwarancji nie będzie wpływać na jej ważność. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która wczoraj została przyjęta przez Senat. Teraz nowe przepisy trafią do podpisu prezydenta.
Według nowelizacji oświadczenie składane przez gwaranta powinno być sformułowane zgodnie z kryteriami dotyczącymi dokonania sprzedaży konsumenckiej. Informacje w nim zawierane należy zatem przedstawić w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd.
Zgodnie z nowymi przepisami uchybienie przez sprzedawcę wymogom związanym z dokonaniem sprzedaży nie wpływa jednak na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. Klient nie poniesie zatem negatywnych konsekwencji w przypadku otrzymania informacji niewystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca powinien bowiem w szczególności podać nazwę towaru, określić jego producenta lub importera, znak zgodności, zawiadomienie o dopuszczeniu do obrotu w Polsce, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
Gwarancja będzie ponadto ważna, gdy naruszone zostaną zasady dotyczące jej udzielenia. W takim przypadku konsument będzie mógł także korzystać z wynikających z niej praw. Chodzi o obowiązek sprzedawcy dotyczący wydania kupującemu wraz z towarem dokumentu gwarancyjnego. Powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. Takie same zasady dotyczą uchybienia zawartości dokumentu gwarancyjnego. Powinny być w nim bowiem zamieszczone podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania oraz terytorialny zasięg ochrony.
Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.