Sejm zmienił w piątkowym głosowaniu swój regulamin w związku z Traktatem Lizbońskim. Zmiana zakłada określenie zasad wyboru reprezentacji Sejmu w konwencie zajmującym się zmianami w unijnych traktatach oraz zwiększenie kompetencji Komisji ds. UE.

Za zmianą w regulaminie Sejmu opowiedziało się 404 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Traktat Lizboński przyniósł m.in. wzmocnienie roli parlamentów narodowych na forum Unii Europejskiej. Niektóre z przewidzianych w Traktacie kompetencje parlamentu wykraczają poza jego klasyczne funkcje, chodzi m.in. o możliwość zgłaszania przez izbę parlamentu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zmiany regulaminu Sejmu są ponadto związane z tzw. ustawą kompetencyjną z października 2010 roku, która reguluje współpracę rządu z parlamentem w sprawach dotyczących członkostwa Polski w UE. Zgodnie z nią Rada Ministrów ma przedstawiać Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej.

Ponadto zgodnie z ustawą kompetencyjną premier, po otrzymaniu od marszałka Sejmu lub Senatu uchwały w sprawie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z naruszeniem przez akt ustawodawczy Unii zasady pomocniczości, niezwłocznie - z zachowaniem terminów wynikających z prawa UE - wnosi tę skargę do Trybunału.

Zgodnie z przyjętą zmianą, nadano nowe kompetencje Komisji do spraw Unii Europejskiej. Zadaniem komisji będzie przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi Sejmu do Trybunału Sprawiedliwości UE. Projekt ma być rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym, ale bez prawa zgłaszania poprawek w trakcie drugiego czytania. Ograniczenie to wynika z założenia, że wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśnione w trakcie prac komisji.

Ponadto Komisja będzie mogła dokonywać wstępnej oceny zgodności projektów aktów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości. W przypadku zastrzeżeń dotyczących tej zgodności jej zadaniem będzie przygotowanie projektu uchwały Sejmu w tej sprawie.

Dzięki zmianom w regulaminie Sejmu Komisja ds. UE uzyskała też wpływ na stanowisko rządu w sprawie zmiany trybu tworzenia prawa UE. Traktat Lizboński daje bowiem parlamentom narodowym możliwość zgłaszania sprzeciwu w stosunku do projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany sposobu głosowania z jednomyślności na większość kwalifikowaną.

Zmiany obejmują też wprowadzenie nowego wymogu dotyczącego uzasadnienia projektów ustaw. Zgodnie z nim do projektów ustaw wykonujących prawo UE, wnoszonych przez rząd, powinna być załączona tabela zgodności projektowanych przepisów z wykonywanymi przepisami UE.