IRENEUSZ MATUSIAK - W sprawach zawiłych strony sporu mogą wybrać nawet trzech arbitrów, a przedsiębiorca niezadowolony z wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych może wystąpić do sądu powszechnego ze skargą o uchylenie wydanego orzeczenia.
Co różni postępowanie przed sądem polubownym od procedury przed sądem powszechnym?
Zdecydowanie krótszy czas kończenia spraw. Łatwiejszy jest obieg dokumentów. Oprócz pisemnej wersją klauzuli arbitrażowej oraz pozwu pozostałe dokumenty przesyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W praktyce całe postępowanie może odbywać się w ten sposób.