Wskazać należy, iż Ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz, 759 z późn. zm.) stosuje się do umów odpłatnych zawieranych między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zgodnie z art. 4 pkt. 4 przepisy Prawa zamówień publicznych nie mają zastosowania do umów z zakresu prawa pracy. Zatem zatrudnienie pracownika na umowę o pracę nie podlega przepisom wskazanej ustawy.

Odmienna sytuacja występuje w przypadku, gdy zamawiający zamierza zatrudnić osobę na umowę zlecenia lub umowę o dzieło. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania reżimu prawnego zawartego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych będzie wynikać z wysokości kwot, jakie zamawiający zamierza wypłacić z tytułu zleconych (poza umową o pracę) usług. Jeżeli zamawiający zamierza wydać kwotę większą niż 53.746,00 zł., wybór wykonawcy powinien zostać przeprowadzony na podstawie procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych w jednym z trybów określonych w art. 10 tej ustawy.

Natomiast w sytuacji gdy zamawiający zamierza do czasu zatrudnienia nowej osoby na umowę o pracę wydać w ramach zawartej umowy (bądź umów) kwotę nie przekraczającą równowartości 14 tys. euro zastosowanie znajduje art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

Na mocy tego przepisu wybór wykonawcy nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwe jest w takiej sytuacji również udzielnie zleceń osobie, która bierze udział w prowadzonej równolegle procedurze rekrutacji nowego pracownika.

Przy określaniu wartości zamówienia zamawiający nie uwzględnia kwot, jakie zostały wydatkowane (w roku bieżącym) na wynagrodzenie wypłacone dotychczas zatrudnionej na umowę o pracę osobie. Do wartości zamówienia wlicza się wyłącznie kwoty, jakie zamawiający zamierza wydać w oparciu o zawarte umowy o dzieło lub zlecenie.

Reasumując stwierdzić należy, że:

• do czasu wyłonienia nowej osoby, z którą zostanie zawarta umowa o pracę dopuszczalne jest zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia z osobą fizyczną lub umowy o realizację konkretnych usług z firma dysponującą pracownikami posiadającymi stosowane kwalifikacje,

• tryb wyłonienia wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zależy od przewidywanych kosztów, jakie poniesie zamawiający z tytułu zawartych umów o świadczenie usług objętych przedmiotem umowy,

• jeżeli wartość szacunkowa zamówienia nie przekroczy równowartości 14 tys. euro wyboru wykonawcy można dokonać bez stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, bowiem zastosowanie znajduje art. 4 pkt. 8 wskazanej ustawy.