Podstawą do ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które ustalone musi zostać z należytą starannością. Nie można zapominać, że każda analiza musi zostać wykonana dla określonego przypadku, a obligatoryjnie użytymi przesłankami powinny być indywidualnie ustalone:

● kryterium tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),

● kryterium tożsamości czasowej zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie),

● możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Przedmiot postępowania

Zasadą jest, że jeżeli dane zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania w całości przez jednego wykonawcę samodzielnie, mamy do czynienia z odrębnym postępowaniem. Np. gdy w ramach realizacji projektu nabyta zostanie wysokocenna aparatura medyczna oraz normalny dostępny u wielu wykonawców sprzęt biurowy, a wykonawca oferujący ten sprzęt nie jest w stanie złożyć również oferty na aparaturę medyczną – to w takim przypadku mamy do czynienia z zamówieniem odrębnym, które nie będzie łączyło się z zamówieniem na zwykły sprzęt biurowy.

Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się wskazanymi kryteriami tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy. W przeciwnym wypadku, gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy, należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Gdy możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia (w tym samym czasie), które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z przepisami prawa zamówieni publicznych. Jeżeli zamówienia nie mogą zostać wykonane przez tego samego wykonawcę, nawet gdy przypisane są do tej samej grupy kodów CPV, przyjmuje się, że są zamówieniami odrębnymi. W takim wypadku nie można mówić o dzieleniu zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.